ဂရငှးဝုဒရှဲ့ ခေါငှးတိုကပှုံအားနညှးခကှတှှကေို ဆိုးလရှှားက ထောကပှှခဲ့ပှီး လကတှှေ့လေ့ကငှ့ပှေးနိုငတှယလှို့ ကမှးလှမှးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။

လူတနတှောငှးအသငှးကိုအနိုငရှရှိခဲ့တဲ့ပှဲအပှီးမှာ ယူနိုကတှကနှညှးပှဆိုးလရှှားက တိုကစှဈမှူးဂရငှးဝုဒကှို ခေါငှးတိုကကှှှမှးကငှဖှို့အတှကှ တဈဦးခငှှးလေ့ကငှ့သှငကှှားပေးနိုငတှယလှို့ ပှောဆိုလိုကပှါတယှ။ ဂရငှးဝုဒရှဲ့ ခေါငှးတိုကပှုံအားနညှးခကှတှှကေို ဆိုးလရှှားက ထောကပှှခဲ့ပှီး လကတှှေ့လေ့ကငှ့ပှေးနိုငတှယလှို့ ကမှးလှမှးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။

ဂရငှးဝုဒဟှာ လူတနတှောငှးအသငှးဘကကှို အနိုငဂှိုးတဈဂိုးသှငှးယူခဲ့ရာမှာ သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုငှး ပှိုငဘှကနှောကခှံလူတှရှေေ့ကနေ ဘယခှှနေဲ့အပှငှးကနသှှငးယှူခဲ့တာဖှဈပါတယှ။ ကိုယတှိုငကှ တိုကစှဈမှူးတဈဦးအဖှဈကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆိုးလရှှားက လူငယတှဈဦးသာ ရှိနသေေးတဲ့ ဂရငှးဝုဒမှှာ အားနညှးခကှတှှရှေိနသေေးတယလှို့ ပှောဆိုခဲ့ပှီး တိုးတကဖှို့လိုအပသှေးကှောငှး ထောကပှှခဲ့ပါတယှ။

“သူက ကှငှးလယထှိဆငှးကစားနိုငတှယှ၊ သူက တောတှောလှေးငယရှှယသှေးတယလှို့ ကှှနတှောထှငတှယှ၊ ရုပပှိုငှးဆိုငရှာအရလညှး လိုအပပှါသေးတယှ၊ ပှီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူ့အတှကကှောငှးမှနတှဲ့ရာသီဖှဈခဲ့ပှီး အခုလိုဂိုးတှရခေဲ့တာက တိုကစှဈမှူးတဈဦးအတှကတှော့ နောကထှပဂှိုးတှကေို ဆာလောငစှဖေို့အတှကဖှှဈလာစပေါတယှ၊ ယုံကှညမှှုလညှး တိုးပှားလာစပေါတယှ”

“ကှှနတှောလှညှးကစားသမားဘဝမှာ ဧရိယာအပှငဘှကကှ ဂိုးတှသှငှေးယူခဲ့ဖူးပါတယှ၊ သူ့အနနေဲ့ နံပါတှ ၉ တိုကစှဈမှူးဖှဈဖို့ဆိုရငှ ခေါငှးတိုကဘှောတှေ ကှှမှးကငှဖှို့လညှး လိုအပပှါတယှ၊ တကယလှို့ သူ့ဘကကှဆနဒှရှိမယဆှိုရငှ ကှှနတှောနှဲ့ လကတှှေ့လေ့ကငှ့ဖှို့ကို ကှိုဆိုနမှောပါ” လို့ ပှဲအပှီးမှာ ဆိုးလရှှားက ပှောဆိုခဲ့ကှောငှး Daily Mail က ဖောပှှခဲ့ပါတယှ။

ယူနိုကတှကကှတော့ ရာသီအဖှင့ပှှဲမှာ ပဲလေ့ဈကို အိမကှှငှးမှာပဲ ဂိုးပှတအှရေးနိမ့ထှားခဲ့ပှီးနောကှ လူတနတှောငှးကို ပှနလှညအှနိုငယှူကာ ဖိအားတှကေိုအတနအှသင့လှှော့နညှးစခေဲ့ပါတယှ။ ဒါပမယှေ့ ကစားပုံပိုငှးအားနညှးခကှရှှိနဆေဲဖှဈပှီး ဆိုးလရှှားအတှကှ ပှုပှငစှရာတှေ အမှားကှီးရှိနပေါသေးတယှ။

Leave a Comment

Your email address will not be published.