အာမကထွရာအိုရေးရဲ့ အပှောငွးအရှေ့နဲ့ပါတသွကပွှီး အတတြလနတွာအသငွး ဥကကြဠက မနခွကှစွတာယူနိုကတွကအွသငွး ဘုတအွဖှဲ့နဲ့အကဝွုဒဝွကကွို ဒဲ့ဝဖနပွှေီးခှီးကှူးစကားပှောလိုကပွါတယွ။မနယွူအသငွးဟာ အပှောငွးအရှှေ့ဈေးကှကကွာလရဲ့ နောကဆွုံးအခှိနွ ပှီးခဲ့တဲ့ တနငွလြာနေ့က အတတြလနတြာအသငွးက လူငယကွစားသမားလေး အာမကွ ထရာအိုရေးကို ပေါငွ ၃၇ သနွးပေးပှီး အရခေါယွူခဲ့ပါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ သူ့ကိုခေါယွူဖို့ဆှေးနှေးခဲ့တာဟာ မကှာသင့ပွဲကှာခဲ့တယဆွိုပှီးအတတြလနတွာအသငွး ဥကကြဠကဝဖနတွောပါ။” အာမကထွရာအိုရေးရဲ့ အပှောငွးအရှေ့အတှကွ ဆှေးနှေးတာ တဈနှဈကှောကွှာတယဗွှာ။ သူတို့ ( ယူနိုကတွကအွသငွးတာဝနရွှိသူတှေ) အလုပကွို ဘယလွိုလုပနွလေဲ၊ ကိဈစကှီးတှကေို ဘယလွိုကိုငတွှယနွလေဲဆိုတာ ခငဗွှားမှငကွှည့လွို့ရမယထွငတွယွ။ ” လို့ အီတလီသတငွးဌာနတဈခုဖှဈတဲ့ L’Eco di Bergamo နဲ့ တှေ့ဆုံရာမှာ ပှောကှားသှားခဲ့ပါတယွ။

ကာဗာနီနဲ့ အဲလကဈွတဲလကဈွကို ခေါယွူအပှီးမှာပဲ ဂှဒငဆွေနခွှိုနဲ့ ဒမဘွီလီကိုမရတော့တဲ့ ယူနိုကတွကဟွာ သတငွးထှကနွတေဲ့အတိုငွးပဲ အာမကထွရာအိုရေးကိုခေါယွူနိုငလွိုကပွါတယွ။ အာမကထွရာအိုရေးဆိုတာက အတတြလနတွာအသငွးရဲ့ တောငပွံကစားသမား အသကွ (၁၈)နှဈအရှယွ လူငယလွေးဖှဈပါတယွ။ အာမကကွို ခေါယွူနိုငလွိုကပွုံက ပှောငွးရှှေ့ကှေးမှင့ပွါတယွ။ယူရိုသနွး (၃၀)+ အပိုထပဆွောငွးကှေးနဲ့ပါ။ အာမကကွို ယူနိုကတွကတွို့ ခေါယွူနိုငခွဲ့ပမေဲ့ အခုနှဈအပှောငွးအရှှေ့မှာ ရောကလွာမှာမဟုတပွါဘူး။ လာမယ့ွ ဇနနွဝါရီမှာမှ ယူနိုကတွကအွနနေဲ့ ပှောငွးရှှေ့ကှေးပေးပှီး၊ တခါတညွးခေါဖွို့ သဘောတူညီမှုရထားတာဖှဈပါတယွ။ အခုနှဈမှာမရောကလွာတာက ကစားသမားရဲ့ Work Permit နဲ့ ပတစွပို့ကှောင့လွို့ သိရပါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ ဒီကစားသမားကို ခေါယွူဖို့ ဆှေးနှေးခဲ့တာဟာ တဈနှဈကှောလွောကကွှာမှင့ခွဲ့တာအတှကွ အတတြလနတွာအသငွး ဥကကြဠက မနခွကှစွတာယူနိုကတွကအွသငွး ဘုတအွဖှဲ့နဲ့အကဝွုဒဝွကကွို ဝဖနခွေဲ့တာဖှဈပါတယွ။ဒါပမယေ့လွညွးလူငယကွစားသမားလေးအတှကွ မနယွူတို့နဲ့အရောငွးအဝယလွုပခွဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ဂုဏယွူဝံ့ကှှားမှုကို အတတြလနတြာဥကကြဌအနတွိုနီယိုပါကတစွီက ထုတပွှောခဲ့ပါတယွ။အပှောငွးအရှှေ့နောကဆွုံးနေ့မှ မနယွူတို့တကသွုတရွိုကခွဲ့တဲ့ အပှောငွးအရှှေ့လေးခုမှာ အာမကဒွိုငယွယလွိုက အားလုံးရဲ့စိတဝွငစွားမှုအခံရဆုံးတခု ဖှဈကောငွးဖှဈနိုငပွါတယွ။

“မနခွကှစွတာတို့နဲ့ဆှေးနှေးမှုက တနှဈကှောကွှာခဲ့တာတော့မှနပွါတယွ။ ဒါပမယေ့သွူတို့ရဲ့အသေးစိတနွဲ့အနာဂါတမွှှောမွှနွးခကှတွှကေ ရူးလောကစွရာပါ။ အစညွးအဝေးတခုပှီးတခုတိုငွးမှာ မတှေးနိုငလွောကစွရာကိဈစတှကေို ကနှောတွို့သိနားလညခွဲ့ကှရပါတယွ။”လို့ ခှီးကှူးစကားဆိုလိုကပွါတယွ။

ထရနစွဖာနောကဆွုံးနေ့ကို ရောကနွတောဖှဈတဲ့အတှကွ ပတစွပို့က မရတော့တာကှောင့လွညွးကစားသမားက မရောကလွာနိုငတွော့တာဖှဈပါတယွ။ (၁၈)နှဈပှည့ထွားတဲ့ ကစားသမားအနနေဲ့ လာမယ့ဇွနနွဝါရီမှာမှ တခါတညွးရောကလွာဖို့ရှိနပှေီး၊ ပါမားရဲ့လကလွှှတမွှုကို ခကှခွငွှးဆိုသလို ယူနိုကတွကကွ ဝငဆွှေးနှေးကာ အရခေါနွိုငခွဲ့တာဖှဈပါတယွ။ Work permit ကိုတော့ အကယှတွဝင့မွရှငွးပှထားတဲ့အတှကွ ဇနနွဝါရီကိုပဲ စောင့ကွှည့ရွမှာပါ။အာမကထွရာအိုရေးရဲ့ ခှစှမွေးအနနေဲ့ လကရွှိ စီးရီးအမှော (၂၅)မိနဈပဲ ကစားရသေးပှီး၊ ၁ ဂိုးသှငွးခှစှမွေးပှထားသူပါ။ အတတြလနတွာအသငွးရဲ့ တောငပွံကစားသမားလညွးဖှဈ၊ ကှငွးလယတွိုကစွဈကို ကစားတဲ့ ပါပု ဂိုမကဈွက သူတို့ရဲ့ အကယဒွမီထှကလွေးကို မကဆွီနဲ့ကို ခိုငွးနှိုငွးခှီးကှူးထားပှီး၊ အာမကထွရာအိုရေးနဲ့ ပတသွကလွို့ ကှှနတွောွ ပှောတာကို ယုံကှညပွါလို့ အာမခံပေးထားပါတယွ။

တောငပွံကစားသမားဖှဈနတေဲ့အခကှကွ ယူနိုကတွကရွဲ့ တောငပွံလိုအပမွှုကို ဇနနွဝါရီမှာ အခှိနမွီကုစားဖို့ ရောကလွာနိုငတွဲ့ ကစားသမားအဖှဈ တရားဝငဖွှဈသှားပှီဖှဈပါတယွ။

Zawgyi

အာမကထြရာအိုရေးရဲ့ အပှောငြးအရှေ့နဲ့ပါတသြကပြှီး အတျတလနတြာအသငြး ဥကျကဠက မနခြကွစြတာယူနိုကတြကအြသငြး ဘုတအြဖှဲ့နဲ့အကဝြုဒဝြကကြို ဒဲ့ဝဖနေပြှီးခွီးကွူးစကားပှောလိုကပြါတယြ။မနယြူအသငြးဟာ အပှောငြးအရှှေ့ဈေးကှကကြာလရဲ့ နောကဆြုံးအခွိနြ ပှီးခဲ့တဲ့ တနငြျလာနေ့က အတျတလနျတာအသငြးက လူငယကြစားသမားလေး အာမကြ ထရာအိုရေးကို ပေါငြ ၃၇ သနြးပေးပှီး အရခေါယြူခဲ့ပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ သူ့ကိုခေါယြူဖို့ဆှေးနှေးခဲ့တာဟာ မကှာသငြ့ပဲကှာခဲ့တယဆြိုပှီးအတျတလနတြာအသငြး ဥကျကဠကဝဖနေတြာပါ။

” အာမကထြရာအိုရေးရဲ့ အပှောငြးအရှေ့အတှကြ ဆှေးနှေးတာ တဈနှဈကွောကြှာတယဗြွာ။ သူတို့ ( ယူနိုကတြကအြသငြးတာဝနရြှိသူတှေ) အလုပကြို ဘယလြိုလုပနြလေဲ၊ ကိဈစကှီးတှကေို ဘယလြိုကိုငတြှယနြလေဲဆိုတာ ခငဗြွားမှငကြှညြ့လို့ရမယထြငတြယြ။ ” လို့ အီတလီသတငြးဌာနတဈခုဖှဈတဲ့ L’Eco di Bergamo နဲ့ တှေ့ဆုံရာမှာ ပှောကှားသှားခဲ့ပါတယြ။

ကာဗာနီနဲ့ အဲလကဈြတဲလကဈြကို ခေါယြူအပှီးမှာပဲ ဂွဒငေဆြနခြွိုနဲ့ ဒမဘြီလီကိုမရတော့တဲ့ ယူနိုကတြကဟြာ သတငြးထှကနြတေဲ့အတိုငြးပဲ အာမကထြရာအိုရေးကိုခေါယြူနိုငလြိုကပြါတယြ။ အာမကထြရာအိုရေးဆိုတာက အတျတလနတြာအသငြးရဲ့ တောငပြံကစားသမား အသကြ (၁၈)နှဈအရှယြ လူငယလြေးဖှဈပါတယြ။ အာမကကြို ခေါယြူနိုငလြိုကပြုံက ပှောငြးရှှေ့ကှေးမှငြ့ပါတယြ။

ယူရိုသနြး (၃၀)+ အပိုထပဆြောငြးကှေးနဲ့ပါ။ အာမကကြို ယူနိုကတြကတြို့ ခေါယြူနိုငခြဲ့ပမေဲ့ အခုနှဈအပှောငြးအရှှေ့မှာ ရောကလြာမှာမဟုတပြါဘူး။ လာမယြ့ ဇနနြဝါရီမှာမှ ယူနိုကတြကအြနနေဲ့ ပှောငြးရှှေ့ကှေးပေးပှီး၊ တခါတညြးခေါဖြို့ သဘောတူညီမှုရထားတာဖှဈပါတယြ။ အခုနှဈမှာမရောကလြာတာက ကစားသမားရဲ့ Work Permit နဲ့ ပတစြပို့ကှောငြ့လို့ သိရပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ ဒီကစားသမားကို ခေါယြူဖို့ ဆှေးနှေးခဲ့တာဟာ တဈနှဈကွောလြောကကြှာမှငြ့ခဲ့တာအတှကြ အတျတလနတြာအသငြး ဥကျကဠက မနခြကွစြတာယူနိုကတြကအြသငြး ဘုတအြဖှဲ့နဲ့အကဝြုဒဝြကကြို ဝဖနေခြဲ့တာဖှဈပါတယြ။

ဒါပမယြေ့လညြးလူငယကြစားသမားလေးအတှကြ မနယြူတို့နဲ့အရောငြးအဝယလြုပခြဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ဂုဏယြူဝံ့ကှှားမှုကို အတျတလနျတာဥကျကဌအနတြိုနီယိုပါကတစြီက ထုတပြှောခဲ့ပါတယြ။အပှောငြးအရှှေ့နောကဆြုံးနေ့မှ မနယြူတို့တကသြုတရြိုကခြဲ့တဲ့ အပှောငြးအရှှေ့လေးခုမှာ အာမကဒြိုငယြယလြိုက အားလုံးရဲ့စိတဝြငစြားမှုအခံရဆုံးတခု ဖှဈကောငြးဖှဈနိုငပြါတယြ။

“မနခြကွစြတာတို့နဲ့ဆှေးနှေးမှုက တနှဈကွောကြှာခဲ့တာတော့မှနပြါတယြ။ ဒါပမယြေ့သူတို့ရဲ့အသေးစိတနြဲ့အနာဂါတမြွှောမြှနြးခကွတြှကေ ရူးလောကစြရာပါ။ အစညြးအဝေးတခုပှီးတခုတိုငြးမှာ မတှေးနိုငလြောကစြရာကိဈစတှကေို ကနွောတြို့သိနားလညခြဲ့ကှရပါတယြ။”လို့ ခွီးကွူးစကားဆိုလိုကပြါတယြ။

ထရနစြဖာနောကဆြုံးနေ့ကို ရောကနြတောဖှဈတဲ့အတှကြ ပတစြပို့က မရတော့တာကှောငြ့လညြးကစားသမားက မရောကလြာနိုငတြော့တာဖှဈပါတယြ။ (၁၈)နှဈပှညြ့ထားတဲ့ ကစားသမားအနနေဲ့ လာမယြ့ဇနနြဝါရီမှာမှ တခါတညြးရောကလြာဖို့ရှိနပှေီး၊ ပါမားရဲ့လကလြှှတမြှုကို ခကွခြငွြးဆိုသလို ယူနိုကတြကကြ ဝငဆြှေးနှေးကာ အရခေါနြိုငခြဲ့တာဖှဈပါတယြ။ Work permit ကိုတော့ အကယွတြဝငြ့မရှငြးပှထားတဲ့အတှကြ ဇနနြဝါရီကိုပဲ စောငြ့ကှညြ့ရမှာပါ။

အာမကထြရာအိုရေးရဲ့ ခှစှမြေးအနနေဲ့ လကရြှိ စီးရီးအမှော (၂၅)မိနဈပဲ ကစားရသေးပှီး၊ ၁ ဂိုးသှငြးခှစှမြေးပှထားသူပါ။ အတျတလနတြာအသငြးရဲ့ တောငပြံကစားသမားလညြးဖှဈ၊ ကှငြးလယတြိုကစြဈကို ကစားတဲ့ ပါပု ဂိုမကဈြက သူတို့ရဲ့ အကယဒြမီထှကလြေးကို မကဆြီနဲ့ကို ခိုငြးနှိုငြးခွီးကွူးထားပှီး၊ အာမကထြရာအိုရေးနဲ့ ပတသြကလြို့ ကွှနတြောြ ပှောတာကို ယုံကှညပြါလို့ အာမခံပေးထားပါတယြ။

တောငပြံကစားသမားဖှဈနတေဲ့အခကွကြ ယူနိုကတြကရြဲ့ တောငပြံလိုအပမြှုကို ဇနနြဝါရီမှာ အခွိနမြီကုစားဖို့ ရောကလြာနိုငတြဲ့ ကစားသမားအဖှဈ တရားဝငဖြှဈသှားပှီဖှဈပါတယြ။

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.