ဒုတိယကမာၻစစ္မွာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ ႐ုရွားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကိုခံေနရတဲ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေၾကာင္း

ဒုတိယကမာၻစစ္မွာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ ႐ုရွားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကိုခံေနရတဲ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေၾကာင္း

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းနီယန္ ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံဟု ေခၚသည္။

႐ုရွႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ၍ အေနာက္ဘက္၌ ႐ူေမးနီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ ဘက္၌ ပင္လယ္နက္တို႔ ရွိေလသည္။ ထိုႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္ အဝန္းမွာ စတုရန္းမိုင္ ၂၃၂,၆ဝဝ ခန္႔ ျဖစ္၍ ဥေရာပတိုက္ တြင္ ေျမဩဇာထက္သန္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

အဖိုးတန္ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားကိုလည္း ရရွိသည္။ နီးပါးျမစ္ႏွင့္ နီးစတားျမစ္တို႔သည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း၍ ပင္လယ္ နက္ထဲသို႔ စီးဝင္သည္။ နီးပါးျမစ္မွ ေရအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူရရွိသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ဆလဗလူမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ လူဦးေရ ၄၄,၁ဝဝ,ဝဝဝ ေယာက္ခန္႔ ရွိ၏။ ယင္းတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အယူဝါဒတို႔ကို မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားၾကသည္။

မ်ားေသာ အားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾက၍ ဂ်ဳံ၊ ႐ိုင္းစပါး၊ မုေယာ၊ အုတ္ဂ်ဳံ၊ သၾကားမုန္လာ၊ အာလူး၊ ေျပာင္း၊ ေဆး၊ ဝါႏွင့္ ဘီသြာေလွ်ာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည္။

သတၱဳတြင္းတူး သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထြန္းကား သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီက ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ငါးပုံ သုံးပုံမွာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ရရွိေလသည္။

သံႏွင့္သံမဏိ လုပ္ငန္းကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အျခား ထြင္းထြက္သတၱဳမ်ားမွာ မန္ဂနိ၊ အလ်ဴမီနီယမ္၊ ေရနံ၊ ဆားႏွင့္ ဂ်စ္ပဆမ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ နီးပါးျမစ္ေပၚရွိ ကီးယက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္၏။ အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ပင္လယ္နက္ေပၚရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ အိုဒက္ဆာၿမိဳ႕ႏွင့္ ခါးရကပ္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္အတြင္းက ယခု ယူကရိန္းႏိုင္ငံ တည္ရွိရာ ေဒသတြင္ ေကာ့ဆပ္လူမ်ိဳးတို႔ လွည့္လည္ က်က္စားခဲ့ၾက၏။ ထိုေနာက္ ၁၈ရာစုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းသည္ ႐ုရွဇာ ဘုရင္၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သြား၍ အေနာက္ပိုင္းသည္ ဩစ ႀတီးယားပိုင္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ႐ုရွေတာ္လွန္ေရးၿပီးသည့္ ေနာက္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းနီယန္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္ လစ္ သမၼတႏိုင္ငံဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္း သမၼတႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွႏိုင္ငံရွိ အျခားဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ ေလသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္စစ္တပ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွစစ္တပ္မ်ားက ဂ်ာမန္တို႔ကို ႏိုင္ငံတြင္းမွ တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။

ထိုသို႔အားျဖင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံႀကီး မ်ားမွာ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ပ်က္စီးကုန္၏။ စစ္ပြဲၿပီး ေသာအခါ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယားႏိုင္ငံက ႐ုသီးနီးယားနယ္ ကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ရေလသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾက သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ အတြင္း အဓိကအားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စက္မႈလက္မႈပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေလသည္။

wikipedia

Unicode

ဒုတိယကမာၻစစ္မွာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ ႐ုရွားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကိုခံေနရတဲ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေၾကာင္း

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းနီယန္ ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံဟု ေခၚသည္။

႐ုရွႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ၍ အေနာက္ဘက္၌ ႐ူေမးနီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ ဘက္၌ ပင္လယ္နက္တို႔ ရွိေလသည္။ ထိုႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္ အဝန္းမွာ စတုရန္းမိုင္ ၂၃၂,၆ဝဝ ခန္႔ ျဖစ္၍ ဥေရာပတိုက္ တြင္ ေျမဩဇာထက္သန္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

အဖိုးတန္ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားကိုလည္း ရရွိသည္။ နီးပါးျမစ္ႏွင့္ နီးစတားျမစ္တို႔သည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း၍ ပင္လယ္ နက္ထဲသို႔ စီးဝင္သည္။ နီးပါးျမစ္မွ ေရအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူရရွိသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ဆလဗလူမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ လူဦးေရ ၄၄,၁ဝဝ,ဝဝဝ ေယာက္ခန္႔ ရွိ၏။ ယင္းတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အယူဝါဒတို႔ကို မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားၾကသည္။

မ်ားေသာ အားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾက၍ ဂ်ဳံ၊ ႐ိုင္းစပါး၊ မုေယာ၊ အုတ္ဂ်ဳံ၊ သၾကားမုန္လာ၊ အာလူး၊ ေျပာင္း၊ ေဆး၊ ဝါႏွင့္ ဘီသြာေလွ်ာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည္။

သတၱဳတြင္းတူး သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထြန္းကား သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီက ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ငါးပုံ သုံးပုံမွာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ရရွိေလသည္။

သံႏွင့္သံမဏိ လုပ္ငန္းကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အျခား ထြင္းထြက္သတၱဳမ်ားမွာ မန္ဂနိ၊ အလ်ဴမီနီယမ္၊ ေရနံ၊ ဆားႏွင့္ ဂ်စ္ပဆမ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ နီးပါးျမစ္ေပၚရွိ ကီးယက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္၏။ အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ပင္လယ္နက္ေပၚရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ အိုဒက္ဆာၿမိဳ႕ႏွင့္ ခါးရကပ္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္အတြင္းက ယခု ယူကရိန္းႏိုင္ငံ တည္ရွိရာ ေဒသတြင္ ေကာ့ဆပ္လူမ်ိဳးတို႔ လွည့္လည္ က်က္စားခဲ့ၾက၏။ ထိုေနာက္ ၁၈ရာစုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းသည္ ႐ုရွဇာ ဘုရင္၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သြား၍ အေနာက္ပိုင္းသည္ ဩစ ႀတီးယားပိုင္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ႐ုရွေတာ္လွန္ေရးၿပီးသည့္ ေနာက္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းနီယန္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္ လစ္ သမၼတႏိုင္ငံဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္း သမၼတႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွႏိုင္ငံရွိ အျခားဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ ေလသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္စစ္တပ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွစစ္တပ္မ်ားက ဂ်ာမန္တို႔ကို ႏိုင္ငံတြင္းမွ တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံႀကီး မ်ားမွာ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ပ်က္စီးကုန္၏။ စစ္ပြဲၿပီး ေသာအခါ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယားႏိုင္ငံက ႐ုသီးနီးယားနယ္ ကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ရေလသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾက သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ အတြင္း အဓိကအားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စက္မႈလက္မႈပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေလသည္။

wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *